توضیحات

سیستم اتوماسیون خط تولید پاستوریزه

– اتوماسیون کارخانه – اتوماسیون خط تولید پاستوریزه

اتوماسیون خط تولید پاستوریزه : در این سیستم اتوماسیون با استفاده از پارامترهای دما ، فشار و میزان دبی بخار توسط یک شیر آنالوگ  ، عمل کنترل دما  با کنترل دبی بخار ورودی به heat exchanger  (مبدل حرارتی) انجام میشود و دمای محصول توسط کنترل پیوسته شیر و با استفاده از plc و توابع PID در یک نقطه دمای مشخص کنترل میگردد . در واقع با خواندن پارامترهای دما و فشار در قسمتهای مختلف خط تولید پاستوریزه plc اقدام به کنترل پیوسته شیر کنترلی بخار ورودی به مبدل حرارتی را در نقطه تنظیمی دما که در hmi تنظیم شده است نگه میدارد و همچنین قابلیت رسم گراف و خروجی نتایج را به صورت اکسل دارد  .

اتوماسیون کارخانه پاستوریزه – اتوماسیون خط تولید – اتوماسیون کارخانه