توضیحات

 شرکت مجری سیستم SCADA- شرکت مجری سیستم اسکادا- مجری سیستم اسکادا – مانیتورینگ اتاق کنترل اسکادا – سیستم مانیتورینگ اسکادا –

 مانیتورینگ اتاق کنترل اسکادا  توسط سیستم اسکادای LabView

مانیتورینگ اتاق کنترل اسکادا – سیستم مانیتورینگ اسکادا – شرکت مجری سیستم SCADA –

 مانیتورینگ اتاق کنترل اسکادا : اجرای سیستم SCADA و مانیتورینگ تحت نرم افزار اسکادای لب ویو بهمراه ایجاد رسم منحنی های دما ، فشار و دبی ، گزارشگیری با خروجی فایل اکسل ، ایجاد آلارمهای مختلف برای مقادیر اندازه گیری شده دما ، فشار ، دبیمتر و … هدف از اجرای این پروژه SCADA  اندازه گیری دماها ، فشار کلکتورها و مخازن ، اندازه گیری دبی عبوری از لوله توسط سنسورهای دبی متر و نمایش و رسم آنها توسط نرم افزار اسکادا لب ویو میباشد ، بدین صورت که اپراتور از اتاق مانیتورینگ اسکادا تمامی مقادی و پارامترهای پروسه تولید را مشاهده کرده و یا اقدام به کنترل و تعیین مقادیر ست پوینت را انجام میدهد همچنین به صورت پیوسته تمامی پارامترها ذخیره شده و به صورت گراف هم برای کاربر رسم میشوند و اپراتور میتواند مقادیر را که هر چند دقیقه در قالب فایل اکسل لاگ میشود مشاهده کند . 

طراحی و اجرای SCADA تحت نرم افزارهای لب ویو ، زنون ، سایتک ، WINCC و  دیگر نرم افزار ها
مانیتورینگ اتاق کنترل اسکادا – شرکت مجری سیستم SCADA  -مجری سیستم SCADA -شرکت مجری سیستم اسکادا-سیستم مانیتورینگ اسکادا –
 شرکت مجری سیستم SCADA -شرکت مجری سیستم اسکادا -مجری سیستم SCADA -مجری سیستم اسکادا-سیستم مانیتورینگ اسکادا
مانیتورینگ اتاق کنترل اسکادا
 شرکت مجری سیستم SCADA -شرکت مجری سیستم اسکادا -مجری سیستم SCADA -مجری سیستم اسکادا- سیستم مانیتورینگ اسکادا