توضیحات

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  – شرکت مجری سیستم BMS 

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS   (بخش اول)

کنترل وضعیت چیلر ها : بدین صورت که برای هر چیلر تعدادی سنسور جهت مشاهده وضعیت دمای ورود و خروج آب سرد و کندانس و همچنین اطلاع از وضعیت وجود یا چرخش آب در آن نصب شده است . که با جمع آوری این اطلاعات هم عمل مانیتورینگ انجام میشود. و هم عمل کنترل کولینگ تاورها و بر اساس دمای آب در چرخش و جلوگیری از ایجاد نقطه شبنم . کنترل یا مانیتورینگ بویلر ها با اطلاع از وضعیت دمای رفت و برگشت. و  وضعیت چرخش جریان آب ، کنترلر ها تصمیم میگیرند که چه موقع بویلر فرمان روشن شدن صادر گردد .سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

شرکت مجری سیستم bms

بوستر پمپ های خطی ، آبرسانی فن کویلها و  آب آشامیدنی : منطق کنترلی نوشته شده برای این بخش به این صورت است که تعدادی پمپ با توجه به سنسور فشاری روی کلکتورها نصب میگردد. براساس ست پوینت تعریفی میباست فعال شوند تا فشار مورد نیاز همیشه تامین گردد. همچنین میزان ساعت کارکرد هر دستگاه شمارش شده و در زمانی خاص PUMP اصلی با PUMP رزرو جابجا شده تا جلوگیری از استحلاک آنها شود .سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

مخازن آب و سختی گیر ها نیز با استفاده از حسگر های سطح نصب شده درآن با کاهش میزان مقدار آب داخل مخزن با باز کردن شیر ورودی شروع به پر کردن آن تا سطح معین میکند. و همچنین میزان وضعیت پر یا خالی بودن آن نیز مانیتورینگ میشود .شرکت مجری سیستم BMS

شرکت مجری سیستم BMS

تابلو های برق اصلی ، اضطراری و UPS : در این پروژه شرکت پارس کنترل تجهیز بهترین و قویترین سناریوی کنترل بار را اجرا نموده که نمونه آن فقط در پست های برق دیده میشود. بدین صورت که در صورت قطع برق اصلی سیستم کنترل مرکزی که دارای UPS مجزا نیز هست . در صورت عدم وصل مجدد آن برای مدت 1 دقیقه فرمان وصل کلید های ACB فیدرهای اصلی چنج اور را صادر و با رعایت موارد ایمنی و اینترلاکها مدار برق اضطراری وصل میشود.

ولی نکته جالب اینجاست که با وصل برق اصلی کل سیستم برق برج به یکباره برقدار نمیشود . بلکه به صورت پله ای و با اختلاف چند ثانیه ای انجام میشود که اصطلاحاً لود شدینگ یا پخش بار گفته میشود. که مشابه آنرا در پستهای توزیع برق میتوان دید. و این بارگذاری پله ای بدیل جلوگیری از فشار به دیزل ژنراتور و افت یکباره آن میباشد . سیستم مدیریت هوشمند ساختمان -شرکت مجری سیستم BMS

page bkgd8 - سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (بخش اول)

شرکت مجری سیستم هوشمند ساختمان  

شرکت سیستم bms –