اتوماسیون دستگاه

انجام پروژه های صنعتی، اجرای پروژهای اتوماسیون سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان BMS – مشاوره و طراحی برق و کنترل صنعتی و ساختمان

اجرای پروژه های EPC در زمینه سیستم های کنترل گسترده پتروشیمی نفت و پستهای برق DCS و اسکادا
سازنده تابلو های برق و کنترل با بهترین کیفیت .

محور اصلی تخصص و مهارت پارس کنترل تجهیز طراحی و اجرای سیستم های کنترلی دقیق